Ośrodek Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej Nad Wierzbakiem

Psychoterapia indywidualna dorosłych

Forma relacji między pacjentem a terapeutą, służąca rozwiązywaniu zgłaszanego konfliktu lub problemu.

Psychoterapia dzieci i młodzieży

W pracę terapeutyczną z dzieckiem angażowani są również rodzice.

Psychologia

Formy wsparcia i pomocy psychologicznej np. interwencja kryzysowa, wsparcie psychologiczne, diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna.

O nas

Ośrodek Psychterapii i Pomocy Psychologicznej Nad Wierzbakiem

W naszym zespole pracują gruntownie wykształceni psychologowie, psychoterapeuci i psychiatrzy, zajmujący się szeroko pojętą pomocą w zakresie zdrowia psychicznego. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej, dzieci, młodzieży i dorosłych, a także diagnozie i terapii neuropsychologicznej dorosłych.

Natalia Słupińska

Psycholog, psychoterapeuta
Konsultacje psychologiczne, psychoterapia indywidualna młodzieży i dorosłych, diagnoza i terapia neuropsychologiczna dorosłych. Więcej
+48 607 817 948

Anita Czarnik

Psycholog, psychoterapeuta
Konsultacje psychologiczne, młodzieży i dorosłych.

+48 784 556 710

 

Izabela Wiśniewska

Psycholog, psychoterapeuta
Konsultacje psychologiczne, psychoterapia indywidualna dzieci,  młodzieży i dorosłych. Więcej
+48 600 368 136

Metoda

Psychoterapia psychodynamiczna

    Terapia psychodynamiczna jest jedną z form pomocy psychologicznej, wywodzacą się z psychoanalizy. Polega ona na systematycznych spotkaniach z terapeutą, podczas których – wbrew stereotypowemu poglądowi – uwagę koncentruje się na doświadczaniu tu i teraz w relacji terapeutycznej. Podczas spotkania omawiana jest sytuacja Pacjenta, jego emocje, myśli dotyczące siebie i ważnych osób i to, jak  w niezrozumiały, nieświadomy sposób wpływa ona na codzienne życie, stając się źródłem problemów, cierpienia, poczucia bezsensu. W jej wyniku dochodzi do poszerzenia wglądu w sposobie przeżywania oraz rozumienia siebie i innych, a w konsekwencji  pojawia się możliwość bardziej swobodnego i świadomego działania oraz podejmowania korzystniejszych dla siebie decyzji.  Dotyczy to przede wszystkim lepszego funkcjonowania w relacji do ważnych osób: w związkach, grupach przyjacielskich, a także w kontekście zawodowym i lepszego samopoczucia.

Metoda psychodynamiczna rekomendowana jest przez Polskie Towarzystwo PsychologicznePolskie Towarzystwo Psychiatryczne, a jej skuteczność została potwierdzona badaniami naukowymi.

Najczęściej zadawane pytania

 

Dotyczące psychoterapii

Dotyczące zdrowia psychicznego

Jak wygląda pierwsza wizyta u psychologa?

Pierwsze spotkania mają charakter konsultacyjny-to 1 do 3 spotkań i są etapem wstępnym. Ich celem jest zebranie wywiadu, ustalenie diagnozy zgłaszanego problemu i przedstawienie możliwych form pomocy adekwatnej dla danej osoby i zgodnej z jej oczekiwaniami i gotowością.

Czy są dowody na to, że psychoterapia działa?

Powstało już wiele badań klinicznych dotyczących działania psychoterapii w ogóle i ich wynik okazał się jednoznacznie pozytywny.

Terapia psychodynamiczna stosowana w Ośrodku jest oparta o Terapię Skoncentrowaną na Przeniesieniu (TFP), która została stworzona przez kliniczną grupę badawczą, jest metodą poddawaną ciągłej weryfikacji empirycznej w losowych badaniach klinicznych (RCT), które dały jasno zmierzalne wyniki w postaci poprawy funkcjonowania osobowości pacjentów. Jako że TFP początkowo dotyczyło leczenia pacjentów z poważną patologią osobowości, wprowadzono jej modyfikacje dla lepiej funkcjonujących pacjentów oraz młodzieży.

Jaka jest różnica między psychologiem, psychoterapeutą, a psychiatrą?
Jak długo trwa psychoterapia?
Czy potrzebuję pomocy terapeutycznej?
Skąd mam wiedzieć, że mój terapeuta jest kompetentny i etyczny?
Czym są zaburzenia osobowości borderline?

Jest to typ zaburzenia osobowości definiowany za pomocą kryteriów DSM-IV-TR. Uznaje się za nią utrwalony wzorzec niestabilności relacji interpersonalnych, obrazu siebie i emocji oraz znacznej impulsywności, który pojawia się we wczesnej dorosłości i ujawnia się w różnych kontekstach, na co wskazuje co najmniej 5 poniższych kryteriów:

 1. Usilne próby uniknięcia opuszczenia, rzeczywistego lub wyimaginowanego,
 2. wzorzec niestabilnych, intensywnych relacji interpersonalnych, które cechuje naprzemienna dewaluacja i idealizacja innych,
 3. zaburzenia tożsamości: znaczący i trwały brak stabilności obrazu i poczucia Ja,
 4. impulsywność w co najmniej dwóch potencjalnie szkodliwych dla osoby obszarach (na przykład wydawanie pieniędzy, seks, substancje psychoaktywne, jazda samochodem, jedzenie),
 5. powtarzające się zachowania, gesty lub groźby samobójcze lub samookaleczenia,
 6. niestabilność emocjonalna spowodowana reaktywnością nastroju (np. silne stany dysforyczne, drażliwość lub lęk trwające zazwyczaj kilka godzin, rzadko dłużej),
 7. utrzymujące się poczucie pustki,
 8. nieadekwatna, silna złość lub trudności z jej opanowaniem,
 9. przemijające objawy paranoidalne lub poważne objawy dysocjacyjne jako reakcja na stres.

W szerszym rozumieniu mówimy o organizacji osobowości borderline, które definiujemy przez cechy strukturalne, przede wszystkim patologię tworzenia się tożsamości i charakteryzująca się:

 1. słabością ego: przewlekłymi trudnościami w tolerowaniu i regulowaniu afektów, przede wszystkim lęku, intensywnością emocji, braku kontroli impulsów, w tym agresywnych i zmniejszoną zdolnością do samouspokojenia się,
 2. stosowaniem specyficznych, prymitywnych mechanizmów obronnych takich jak rozszczepienie, prymitywna idealizacja, identyfikacja projekcyjna, zaprzeczenie i dewaluacja,
 3. patologia uwewnętrznionych relacji z obiektem.
Czym są zaburzenia depresyjne?
Zaburzenia depresyjne należą do najczęściej spotykanych zaburzeń nastroju.
Zespół depresyjny to utrzymujący się nieprawidłowy nastrój, poczucie rozpaczy, beznadziei i negatywne przekonania na temat siebie i świata. Za większy epizod uznaje się taki stan trwający co najmniej dwa tygodnie, w którym występują również dwa wybrane spośród następujących objawów: zmiany we wzorcach snu, zmiany apetytu, anhedonia, utratę zainteresowania rzeczami, które wcześniej budziły zainteresowanie, trudności z koncentracja uwagi, utrata energii, spowolnienie psychoruchowe, poczucie winy, myśli lub plany samobójcze. Jest często spotykanym zaburzeniem i wykracza poza granicę skrajnego smutku-uważane jest za zaburzenie, ponieważ całościowo dotyka człowieka zarówno mózgu jak i ciała: w tym funkcjonowania poznawczego, zachowania, układu immunologicznego, zakłóca funkcjonowanie w szkole, pracy czy związkach. Bywa skrywana jest pod postacią rozmaitych masek jak przepracowanie, uzależnienia, drażliwości czy agresji lub zaburzeń somatycznych.
Czym są zaburzenia osobowości?

Każdy człowiek ma cechy osobowości. W jej zdrowych odmianach nie ma skrajnych cech osobowości, są one za to elastyczne i adaptacyjne, co oznacza, że osoba jest w stanie dobrze przystosować się do otaczających ją normalnych warunków życiowych. Kiedy okazuje się, że cechy są sztywne i szkodzą posiadającej je osobie, a ta mimo, że próbuje nie może ich zmienić i pozostaje w szkodliwych dla siebie zachowaniach i jeśli cechy te mają bardzo silny wpływ na jej funkcjonowanie powodując znaczne cierpienie osoby lub otoczenia wtedy nazywamy tę sytuację zaburzeniem osobowości.

Zwykle cechy zaburzenia osobowości odnosimy do samopoczucia jednostki względem siebie oraz do jej relacji z innymi osobami, bliskimi, partnerami, a także w sytuacjach oficjalnych, np. z szefem. Im głębsze zaburzenie tym więcej trudności ma jednostka w przystosowaniu się - do bycia w bliskim związku, relacji z przyjaciółmi, radzeniu sobie w pracy.

Zaburzenia osobowości pojmujemy dymensjonalnie, od jej najbardziej delikatnej wersji, kiedy osoba ma problem w jednym aspekcie swojego życia, aż do jej najgłębszych form, kiedy funkcjonowanie osoby jest na tyle skrajne, wzajemnie sprzeczne i nieprzystosowawcze, że wszystkie obszary życia są znacznie upośledzone.

Co to jest narcystyczne zaburzenie osobowości?

Ten rodzaj trudności osobowościowych rozciąga się od bardziej subtelnych problemów interpersonalnych aż do momentu, w którym niemożliwe jest utrzymanie żadnych głębokich i stabilnych relacji interpersonalnych.

Rdzeniem tego typu trudności są problemy związane z przesadnym zaabsorbowaniem własną osobą, nadzwyczajną reakcję na aprobatę i przesadną wrażliwością na krytykę, co w odniesieniu do relacji powoduje ograniczoną empatię i wzgląd na uczucia drugiej osoby, brakiem autentycznego zainteresowania jej punktem widzenia, brakiem umiejętności tolerowania ambiwalencji w relacji oraz niezdolnością przyznania się do swojego udziału w konflikcie. Osoby takie mają tendencję do systematycznego traktowania innych ludzi w sposób przedmiotowy, bez uwzględniania ich uczuć i potrzeb. Jednocześnie ten przedmiotowy stosunek cechuje ich podejście do siebie samych, a nieumiejętność budowania głębokich relacji pozostawia je z poczuciem bolesnej życiowej pustki.

Zwykle wyodrębnia się dwa typy pacjentów z tym rozpoznaniem. Opisując bardzo skrótowo pierwszy z nich jest bardziej arogancki i chełpliwy, a drugi zahamowany, skłonny do częstego przeżywania wstydu i upokorzenia.

Zaburzenia lękowe?

Kontakt

W razie pytań i w celu umówienia się na spotkanie
proszę dzwonić do poszczególnych terapeutów.

3 + 14 =

+48 607 81 79 48

Natalia Słupińska

+48 784 556 710

Anita Czarnik

+48 600 368 136

Izabela Wiśniewska

kontakt@psychoterapianadwierzbakiem.pl

ul. Nad Wierzbakiem 36/14, Poznań

Miejsca do parkowania z tyłu budynku, wjazd od ul. Urbanowskiej. Wejście od ulicy Nad Wierzbakiem.

Gabinety znajdują się na parterze.